Bo- og Naboskab Sydlollands målgruppe er voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for et botilbud efter Servicelovens §§ 107-108.

Herunder modtages også borgere med behov for særforanstaltning eller enkeltmandsprojekt, samt borgere med dom til tilsyn.

Det er landets kommuner der har visitationsmyndighed i forhold til botilbud jf. Servicelovens bestemmelser. Ligeledes har kommunerne myndigheden i forhold til det personrettede tilsyn med borgere med dom.

Bo- og Naboskab Sydlolland består af større og mindre afdelinger godkendt til beboelse jf. SEL §§ 107 og 108, samt et antal pladser forbeholdt særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter fordelt på flere matrikler på det samme geografiske område ved Rødbyhavn.
Derudover indeholder området et aktivitets- og samværstilbud, Skovgården og KereCentret, en afdeling der særligt tilgodeser meget plejekrævende borgere og kan tilbyde rehabilitering.

Målgruppen for midlertidige botilbud efter servicelovens § 107:

  • Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje eller i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og vejledning.

  • Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Målgruppen for længerevarende botilbud efter servicelovens § 108:

  • Personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Læs mere om KereCentret – Et botilbud til særligt plejekrævende borgere og rehabilitering

Læs mere om Skovgården – Et aktivitet- og samværstilbud jf. SEL § 104

Læs mere om Særligt tilrettelagt botilbud – Et botilbud til borgere der kræver noget ekstra af de fysiske rammer og den pædagogiske indsats